آموزش یوگاپنج‌شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۱

یوگا طریق هوشمندان است ، فقط آنهائی که درک بالائی دارند به سوی رهائی میروند ، یوگا طریق رهائی است.

آموزش یوگا و مراقبه

آموزش یوگا شامل:
۱. تمرینات آسانا که این تمرینات تاثیرات شگفت انگیزی را بر روی جسم و ... بجا میگزارد و ... انرژیهای بلوکه شده را آزاد کرده و هرگونه تنش و استرسی را از کالبدهای خاکی ، پرانا ، هیجانی و ذهنی برطرف میسازد.
۲. تمرینات پرانایاما که به تمرینات خاص تنفسی اطلاق میشود و باعث افزایش انرژی پرانا در انسان میشود و ... با کنترل تنفس و پرانا ذهن نیز کنترل میشود ، ذهن پراکنده و نامتمرکز باعث ناخرسندی و ناخوشنودی است ، آرامش را سلب و عمر انسان را تباه میکند. بدون آرامش خوشبختی نامیسر است.
۳. تمرینات مودراها و بانداها که با این تمرینات انرژی پرانا جهت مقاصد خاصی استفاده میشود تا باعث تعادل جسم و ذهن میگردد و ...
۴. یوگانیدرا که به تمرینات خاصی اطلاق میشود که باعث افزایش آگاهی در انسان میشود و ...

************************
با سپاس از حسن توجه شما

تلفن تماس: ۹۳۵۵۳۹۲۸۵۹ و ۹۱۹۹۱۲۲۵۳۶
NoImage
پنج‌شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۳